Terms & Conditions

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Numinow: Numinow Interior design, gevestigd te Amsterdam aan de Wilhelminastraat 105H, 1054 VZ Amsterdam (KvK 71654119) alsmede de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp en styling.
 2. De Opdrachtgever: de (beoogde) natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Numinow als wederpartij opdracht wenst te geven of heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, de afname van zaken daaronder begrepen.
 3. De Opdracht: de opdracht die door Opdrachtgever aan Numinow wordt verstrekt tot het verrichten van diensten.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Numinow en Opdrachtgever tot stand komt op grond waarvan Numinow zich jegens Opdrachtgever verbindt diensten te verlenen in het kader van de uitvoering van de Opdracht, de aankoop van Interieurobjecten daaronder begrepen.
 5. Ontwerp: alle ontwerpen, schetsen, tekeningen en anderszins gemaakt door Numinow in het kader van de uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst.
 6. Interieurobject: de stoffelijke objecten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Opdracht worden afgenomen door Opdrachtnemer bij Numinow. Tot interieurobjecten wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: meubels, gordijnen, tegels, vloerkleden, verlichting, sanitair, etc.
 7. Fee: de door Opdrachtgever te betalen vergoeding voor de door Numinow te verrichten werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Opdracht.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten verband houdende met de Ontwerpen, tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en alle overige andere bescheiden vervaardigt door Numinow in het kader van de (eventuele) uitvoering van de Opdracht.
 9. Het Project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Numinow verstrekte Opdracht betrekking heeft.
 10. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, opdrachtbevestigingen, rechtsbetrekkingen en (de totstandkoming en de uitvoering van) van alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Numinow, hoe ook genaamd, alsmede op hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee mocht voordoen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Numinow uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig en onverkort van toepassing. Numinow en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Opdrachtgever stemt er mee in dat Numinow de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 6. Numinow is bevoegd om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. In dat geval zal Numinow Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten Overeenkomst(en) c.q. aangegane Opdrachten.
 7. De Opdrachtgever door wie eenmaal een Opdracht is verstrekt aan Numinow, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere offertes van Numinow Interior DesignNuminow en alle latere Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Numinow.
 8. De Algemene Voorwaarden doen niet af aan eventuele rechten van Numinow voortvloeiend uit de wet en/of uit verdragen.
 9. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is in te zien en te downloaden via: Numinow.com. De laatstelijk gepubliceerde versie is steeds van toepassing.

Artikel 3 Werkzaamheden Numinow

 1. Numinow verricht werzkzaamheden op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, verbouwbegeleiding en styling en geeft in haar Ontwerpen aanbevelingen op het gebied van deze onderwerpen. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat Numinow geen architect en/of bouwkundige is en niet beschikt over de bouwkundige vakkennis waar laatstgenoemde professies wel over beschikken. Numinow toetst derhalve niet of haar Ontwerpen bouwkundig uitvoerbaar c.q. geschikt zijn voor het Project.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de Ontwerpen, indien noodzakelijk, vóór aanvang van de werkzaamheden aan het Project, op eigen kosten te laten controleren door een (externe) expert die over de daartoe vereiste bouwkundige kennis beschikt, zoals een bouwkundige of een architect.
 3. Numinow is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten van Opdrachtgever of derden ontstaan als gevolg van het feit dat haar Ontwerpen bouwkundig niet uitvoerbaar c.q. niet geschikt blijken te zijn voor het beoogde doel dan wel ontstaan doordat Opdrachtgever de Ontwerpen in overeenstemming met lid 2 van dit artikel niet, althans niet afdoende heeft laten controleren. Opdrachtgever vrijwaart Numinow voor aanspraken van derden wegens schade en/of kosten die dientengevolge ontstaan.

Artikel 4 Inschakeling aannemer

 1. Ingeval voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht een aannemer dient te worden ingeschakeld, dan zal Opdrachtgever een aparte overeenkomst aangaan met de desbetreffende aannemer die specifiek betrekking heeft op voornoemde werkzaamheden. Voorgaande geldt ook ingeval Numinow deze aannemer heeft voorgesteld aan/in contact heeft gebracht met Opdrachtgever.
 2. Facturering van de werkzaamheden uitgevoerd door de aannemer vindt rechtstreeks plaats door de aannemer aan Opdrachtgever, overeenkomstig de door de aannemer gehanteerde betalingsvoorwaaden.
 3. Numinow is niet aansprakelijk voor de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden, inclusief eventuele (in)directe schade die daaruit voortvloeit. De aannemer dient in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken door Opdrachtgever. Voor wat betreft het overige zijn de beperkingen in aansprakelijkheid zoals geformuleerd in Artikel 17 van toepassing.

Artikel 5 Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van Numinow zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Numinow de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
 2. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
 3. Een verstrekte Opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Numinow staan omschreven, wordt door Numinow schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Numinow zijn bevestigd.
 4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht c.q. de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
 5. Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er mee heeft ingestemd dat Numinow aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Numinow haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij, althans haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van Opdracht de beschikking krijgt over de op grond van de Arbowet en aanverwante regelgeving voorgeschreven benodigde voorzieningen.

Artikel 7 Gegevens van Opdrachtgever

 1. Bij of zo spoedig mogelijk na het verlenen van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever aan Numinow al de gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van haar taak.
 2. Numinow heeft het recht de uitvoering van de Opdracht of de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan het de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden Numinow onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht of de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Numinow ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. Numinow draagt niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever of derden die als gevolg van het verstrekken van geen, geen tijdige, onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Numinow voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Numinow geen, geen tijdige, onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitvoering Opdracht

 1. Numinow zal de aanvaarde Opdracht naar haar beste weten en kunnen vervullen.
 2. De Opdracht wordt (zoveel als redelijkerwijze mogelijk) uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen gelden echter nooit als fatale termijnen.
 3. Numinow heeft het recht bepaalde werkzaamheden, naar eigen inzicht, te laten verrichten door derden.
 4. Numinow is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus uitgevoerde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 5. De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder Numinow daarover in te lichten.
 6. De Opdrachtgever zal het door Numinow geleverde (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Numinow te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd. dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Numinow te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 9 Fee

 1. De Fee van Numinow kan als volgt worden overeengekomen: a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
 2. De in lid 1 bedoelde Fee is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtgever en Numinow stellen van tevoren vast op welke data de facturering van de in lid 1 omschreven Fee, of delen daarvan, zal plaats vinden. Deze data, en dus niet de fase waarin de Opdracht c.q. het Project zich bevindt, zijn leidend voor de vraag op welk moment facturering zal plaatsvinden en aldus betaling moet plaatsvinden. Afwijking van het voorenstaande is slechts mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 4. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de Opdracht.
 5. Numinow is gerechtigd haar Fee te verhogen c.q. een afzonderlijke vergoeding in rekening te brengen indien: a) wijzigingen plaatsvinden in het Ontwerp op verzoek van Opdrachtgever, nadat het Ontwerp is vastgesteld; of b) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen aanpassing van het Ontwerp vereisen; c) de uitvoering van (een specifiek onderdeel van) de Opdracht langer duurt en/of meer werkzaamheden vergt dan aanvankelijk begroot; of d) wijziging van het Ontwerp dient plaats te vinden door omstandigheden die niet aan Numinow zijn toe te rekenen (waaronder meer doch niet uitsluitend het geval waarin artikel 3 lid 2 niet althans niet afdoende is nageleefd).
 6. Numinow informeert de Opdrachtgever tijdig ingeval één van de gevallen in lid 5 zich voordoet, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van eventuele aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert. Het niet (tijdig) informeren van de Opdrachtgever doet geen afbreuk aan de rechten die Numinow op grond van lid 5 heeft.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Numinow of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 5 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de hiervoor te vergoeden vergoeding vast te stellen.
 8. Alle kostenramingen en/of begrotingen en levertijden die door Numinow worden uitgegeven, zijn louter indicatief, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Numinow. Opdrachtgever kan in geen geval rechten of verwachtingen ontlenen aan kostenramingen of budgetten of levertijden die door de Numinow worden afgegeven.

Artikel 10 Betaling en incasso

 1. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum en in euro, tenzij schriftelijk anders door overeengekomen. Numinow is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever een factuur niet tijdig althans niet volledig voldoet, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever dient klachten over de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever betaling van de factuur niet meer kan opschorten en de factuur heeft te gelden als geaccepteerd.
 3. Klachten over de door Numinow en/of de door haar ingeschakelde derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op ten aanzien van een factuur en/of werkzaamheden waar voornoemde klachten of bezwaren géén betrekking op hebben (ofwel: klachten over de ene factuur schort de betalingsverplichting ten aanzien van een andere factuur niet op).
 4. Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, komen alle alle daaruit voortvloeiende en aldus werkelijke gemaakte kosten voor rekening van de Opdrachtgever, inclusief advocaatkosten. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. Indien Opdrachtgever een factuur van Numinow niet tijdig althans niet volledig voldoet, kan Numinow de verlening van haar diensten en/of de levering van Interieurobjecten onder de Overeenkomst opschorten totdat Opdrachtgever deze factuur volledig heeft voldaan.
 6. De Opdrachtgever verricht de aan de Numinow verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met eventuele op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Numinow heeft verstrekt.

Artikel 9 Fee

 1. De Fee van Numinow kan als volgt worden overeengekomen: a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
 2. De in lid 1 bedoelde Fee is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtgever en Numinow stellen van tevoren vast op welke data de facturering van de in lid 1 omschreven Fee, of delen daarvan, zal plaats vinden. Deze data, en dus niet de fase waarin de Opdracht c.q. het Project zich bevindt, zijn leidend voor de vraag op welk moment facturering zal plaatsvinden en aldus betaling moet plaatsvinden. Afwijking van het voorenstaande is slechts mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 4. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de Opdracht.
 5. Numinow is gerechtigd haar Fee te verhogen c.q. een afzonderlijke vergoeding in rekening te brengen indien: a) wijzigingen plaatsvinden in het Ontwerp op verzoek van Opdrachtgever, nadat het Ontwerp is vastgesteld; of b) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen aanpassing van het Ontwerp vereisen; c) de uitvoering van (een specifiek onderdeel van) de Opdracht langer duurt en/of meer werkzaamheden vergt dan aanvankelijk begroot; of d) wijziging van het Ontwerp dient plaats te vinden door omstandigheden die niet aan Numinow zijn toe te rekenen (waaronder meer doch niet uitsluitend het geval waarin artikel 3 lid 2 niet althans niet afdoende is nageleefd).
 6. Numinow informeert de Opdrachtgever tijdig ingeval één van de gevallen in lid 5 zich voordoet, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van eventuele aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert. Het niet (tijdig) informeren van de Opdrachtgever doet geen afbreuk aan de rechten die Numinow op grond van lid 5 heeft.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Numinow of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 5 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de hiervoor te vergoeden vergoeding vast te stellen.
 8. Alle kostenramingen en/of begrotingen en levertijden die door Numinow worden uitgegeven, zijn louter indicatief, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Numinow. Opdrachtgever kan in geen geval rechten of verwachtingen ontlenen aan kostenramingen of budgetten of levertijden die door de Numinow worden afgegeven.

Artikel 11 Duur en beEindiging

 1. Met inachtneming van lid 2 van dit artikel, kan de Overeenkomst c.q. de Opdracht tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst c.q. Opdracht, is Opdrachtgever aan Numinow vergoeding verschuldigd van: a) de totale Fee, berekend naar de stand van de uitgevoerde werkzaamheden op de einddatum van de Overeenkomst; en b) vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Numinow ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de Opdracht.
 3. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is Numinow gerechtigd de Overeenkomst, alsmede andere bestaande Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Numinow, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de uitvoering daarvan op te schorten in geval Opdrachtgever: – toerekenbaar tekortschiet in c.q. in verzuim geraakt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; – indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Numinow omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.; – surseance van betaling aanvraagt en/of aan haar surseance van betaling wordt verleend; – in staat van faillissement wordt verklaard; – haar bedrijf stil legt, beëindigt of vervreemdt, geen zeggenschap meer heeft over haar bedrijf, – haar bedrijf wordt ontbonden, onder curatele of beheer wordt gesteld; – haar roerende en/of onroerende zaken in beslag worden genomen. In al die gevallen worden de verplichtingen van Opdrachtgever terstond opeisbaar zonder dat aan de zijde van Numinow ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.
 4. Ingeval sprake is van beëindiging op grond van lid 3 van dit artikel door Numinow, is Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd van 25% van het bedrag zoals dat berekend wordt op basis van artikel lid 2 sub a van dit artikel.
 5. Als de Opdrachtgever de Opdracht tussentijds beëindigt, anders dan op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Numinow, is Opdrachtgever verplicht om Numinow te vrijwaren tegen alle schade, kosten (inclusief advocaatkosten), uitgaven, claims en/of aanspraken die daaruit voortvloeien.

Artikel 12 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht

 1. Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Numinow niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Numinow te vergoeden.
 2. Voor zover mogelijk zal Numinow de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 13 Afwijkingen van ontwerp

 1. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Numinow en anderzijds het oorspronkelijke Ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het Ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 2. Indien het Ontwerp van Numinow niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid volledig is toe te rekenen aan Numinow, dan zal Numinow haar Ontwerp herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor als gevolg daarvan ontstane extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Numinow.

Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Numinow behoudt de exclusieve eigendom van alle Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject, ongeacht of de bescheiden waar de Intellectuele Eigendomsrechten betrekking op hebben ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden. Na voldoening van de gehele Fee, verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusieve en onherroepelijke licentie om het Ontwerp te gebruiken en/of te herproduceren ten behoeve van het Project.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een Ontwerp van Numinow Interior Design, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Numinow.
 3. Numinow heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, zonder voorafgaande instemming van Opdrachtgever. Zij zal daarbij de gerechtvaardigde belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 15 Interieurobjecten

 1. De eigendom van de Interieurobjecten gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop de daarop betrekking hebbende facturen alsmede de totale Fee volledig is voldaan.
 2. Het risico op verlies van of schade aan de Interieurobjecten geleverd door Opdrachtgever gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop aflevering van de Interieurobjecten op de locatie van het Project plaatsvindt.
 3. Ingeval levering plaatsvindt vóór de betaling zoals omschreven in lid 1, is Opdrachtgever verplicht om de Interieurobjecten gedurende deze periode afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen de in lid 2 omschreven risico’s (door middel van, bijvoorbeeld, een inboedelverzekering af te sluiten).
 4. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat retournering van de Interieurobjecten extra kosten met zich meebrengt voor Numinow en om die reden bezwaarlijk is. Ingeval aankoop van de Interieurobjecten plaatsvindt in een fysieke verkoopruimte (zoals onder meer doch niet uitsluitend te showroom van een leverancier van Numinow) waarbij de Opdrachtgever het (fysieke) Interieurobject heeft kunnen bekijken en inspecteren, dan is retournering uitgesloten, tenzij Numinow toestemming verleent voor retournering. Ingeval aankoop van een Interieurobject plaatsvindt op afstand (d.w.z.: buiten een fysieke verkoopruimte), dan is Opdrachtgever slechts bevoegd om een Interieurobject, zonder opgave van redenen, te retourneren tot 14 dagen na ontvangst van het desbetreffende Interieurobject. Opdrachtgever meldt schriftelijk bij Numinow dat zij gebruik wenst te maken van voornoemd herroepingsrecht, waarna Numinow instructies geeft over de wijze waarop retour plaatsvindt.
 5. Opdrachtgever kan geen gebruik van het in lid 4 omschreven herroepingsrecht maken terzake van Interieurobjecten die op grond van de wet zijn uitgesloten van dit herroepingsrecht, waaronder meer doch niet uitsluitend: zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Opdrachtgever, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Opdrachtgever (bijvoorbeeld: op maat gemaakte gordijnen), of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

Artikel 16 Garantie

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geeft Numinow geen garantie(s) op de Interieurobjecten verkocht en/of geleverd door haar, en is zij niet gehouden aan noch verantwoordelijk voor enige garantie die van toepassing zou zijn op de Interieurobjecten. De Opdrachtgever stemt ermee in dat zij slechts aanspraken kan ontlenen aan de garantie afgegeven door de fabrikant of de leverancier en voor klachten en/of claims onder deze (fabrieks)garantie contact dient op te nemen met laatstgenoemde partijen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaringstermijn

 1. Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden (hulppersonen in de zin van artikel 6:76 BW daaronder begrepen) worden vervuld, is Numinow voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden, inclusief eventuele (in)directe schade die daaruit voortvloeit, niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Voorgaande geldt eveneens ingeval Numinow Opdrachtnemer heeft voorgesteld aan of in contact heeft gebracht met voornoemde derden (waaronder meer doch niet uitsluitend de aannemer).
 2. Numinow is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of derden voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Numinow, door haar in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden, dan wel ontstaan als gevolg van een gebrek aan en/of defect van een Interieurobject. Niettegenstaande het voorgaande, is Numinow bevoegd om fouten om fouten waarvoor zij zelf aansprakelijk is, voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken en/of op te heffen, zulks ter eigen beoordeling van Numinow.
 3. De aansprakelijkheid van Numinow jegens Opdrachtgever is beperkt tot de vergoeding van directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekeraar van Numinow voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Numinow uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Als, om welke reden dan ook, de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleend dan wel niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Numinow beperkt tot het bedrag dat voor de uitvoering van de Opdracht in rekening is gebracht in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000 per toerekenbare tekortkoming waarbij geldt dat een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Numinow.
 6. Het bepaalde in de leden 1 t/m 4 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.
 7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen één (1) jaar na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Numinow voldoende onderbouwd kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de

Artikel 18 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Numinow tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die voortvloeien uit en/of verband houden met zowel de door Numinow uitgevoerde Opdracht en/of Overeenkomst als ten aanzien van de door Numinow uitgebrachte verslaglegging, en dient Numinow schadeloos te stellen voor al hetgeen hij als gevolg van dergelijke aanspraken mocht worden veroordeeld.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Numinow voor aanspraken van derden (medewerkers van Numinow en door Numinow ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 19 Overmacht

 1. Indien Numinow door overmacht (zoals gedefinieerd in lid 2 van dit artikel) niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, is Numinow gerechtigd, zonder daardoor in gebreke te komen, haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zoals de uitvoering van werkzaamheden alsmede de levering van Interieurobjecten, op te schorten totdat de overmachtsituatie is geëindigd.
 2. Onder overmacht wordt hierbij in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: stakingen in bedrijven die Numinow heeft ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-nakoming door (toe)leveranciers waarvan Numinow goederen of diensten betrekt, storingen of schade aan machines, het geval waarin een aan Numinow gelieerde persoon geestelijk of lichamelijk verhinderd is om de Opdracht naar behoren te vervullen, alsmede evenals elke andere verstoring binnen de activiteiten van Numinow.
 3. Numinow heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Numinow haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist.
 5. Numinow is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de verhindering zoals omschreven in lid 1 van dit artikel. Deze schade omvat in ieder geval maar is niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, omzetderving en/of verlies van goodwill. Indien voornoemde beperking van aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet kan worden gehandhaafd, is de aansprakelijkheid van Numinow voor schade, waaronder buitencontractuele aansprakelijkheid, beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de goederen of diensten die niet tijdig zijn geleverd.
 6. Indien Numinow bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Numinow gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Numinow partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkeljk uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Numinow is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten